રમવા નીસર્યા મા – ગરબો

પરથમ સમરુ સરસ્વતી ને ગપણત લાગું પાય,
રમવા નીસર્યા મા.

અલબેલી સૌ જોગણી ને ગરબે ધૂમવા જાય,
રમવા નીસર્યા મા.

લીલો તે ગજનો કંચવો ને કસબે ભરિયો તાર
માડી ! તારો કસબે ભરિયો તાર,
સાળુ સુંદર ઓઢણી ને સરસ બની છે કોર
રમવા નીસર્યા મા.

કાને તે કુંડળ ઝળહળે ને તેજ તણો નહિ પાર
માંડી ! તારો તેજ તણો નહિ પાર
લોળિયા ઝળકે હેમનાં હીરાજડિત બલાય
રમવા નીસર્યા મા.

પાયે તે નૂપુર રણઝણે છે ઝાંઝરનો ઝણકાર
માડી ! મીઠો ઝાંઝરનો ઝણકાર
અણવર બિછુવા શોભતા ને મેખલા ઝીણી ધાર
રમવા નીસર્યા મા.

સોના તે ગરબો શિરે ધર્યો ને રમવા પૂરે રંગ
માડી ! રમવા પૂરે રંગ
શંખલપુરના ચોકમાં રે ચોંસઠ બેની સંગ
રમવા નીસર્યા મા.

Ramva Nisrya Maa – Garbo

Partham samaru Saraswati ne Ganpat lagu paay,
Ramva nisarya maa!

Albeli sau jogni ne garbe ghumva jaay,
Ramva nisarya maa!

Lilo te gaj no kanchavo ne kasibe bhariyo taar,
Maadi! taro kasibe bhariyo taar,
Salu sundar Odhani ne saras bani chhe kor,
Ramva nisarya maa!

Kane te kundal zalahale ne tej tano nahi paar,
Maadi! taro tej tano nahi paar,
Loriya zalake hem na hira jadit balay,
Ramva nisarya maa!

Paaye te nupur ranzane chhe zanzar no zankar,
Maadi! mitho zanzar no zankar,
Anvar bichhuva shobhata ne mekhla zini dhaar,
Ramva nisarya maa!

Sona te Garbo shire dharyo ne ramva pure rang,
Maadi! ramva pure rang,
Shankhalpur na chok ma re chosath beni sang,
Ramva nisarya maa!

Meaning

I pray first to Goddess Saraswati and worship Lord Ganesh for the divine words for expressing happiness as Maa (Goddess Durga) is playing Garba with us…

All joyous divine sisters of Goddess are also here and playing Garba with us… Maa is Playing Gabaa with us…

Green yarn cloth delightfully crafted with threads having beautiful border is making embellishment on head of Goddess… Maa is Playing Gabaa with us…

The earrings of Goddess is so shining like a never ending radiance… Golden bracelet having diamonds inlaid in it also shining… Maa is Playing Gabaa with us…

Anklets in legs of Goddess are making melodious sound with beautiful chime… All ornaments weared by Goddess are making embellishments that i have no words to describe it… Maa is Playing Gabaa with us…

I have no words to express as Goddess had lifted ‘Garbo’ which is precious like gold on her own head to play with all colours of joy… Here in Shankhalpur, all sixty four sisters together including Maa (Goddess Durga) is Playing Gabaa with us…